Second Deputy School Principal Vacancy – Closing Thursday 30th March 2017

Second Deputy School Principal

DEPUTY PRINCIPAL
Newpark Comprehensive School
Newtownpark Ave, Blackrock. Co. Dublin
Category XVII

Due to the provisions of Budget 2017, the Board of Management of Newpark Comprehensive School invites applications from suitably qualified persons for an additional Deputy Principal post. The school is a Comprehensive School. The school is a co-educational school with an enrolment of 848 students on 30th September 2016.

The successful applicant will take up duty on 1st September 2017.

To qualify for appointment candidates must have:

  • Recognised post-primary teaching qualification
  • A minimum of 5 years’ satisfactory teaching experience
  • Registration in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act 2001

Application forms and full details may be obtained by applying in writing to The Secretary of the Board of Management, Newpark Comprehensive School, Newtownpark Ave, Blackrock, Co. Dublin or from https://www.newparkschool.ie or by email from office@newparkschool.ie.

Five (5) copies of the completed application forms should be submitted in hard copy only by post no later than 4:00 pm on Thursday 30th March 2017.

Short listing may apply.

Canvassing by or on behalf of the candidate will automatically disqualify. Late applications will not be accepted.

Interviews will be held the week of 2nd May 2017.

 

The Job Specification for the role can be downloaded by clicking here and the application form for the role by clicking here. The advertisement of this job on publicjobs.ie can be accessed here.

Príomhoide Tánaisteach

Príomhoide Tánaisteach
Scoil Chuimsitheach na Páirce Nua
An Charraig Dhubh,

Co. Átha Cliath,

Earnáil XV11

Mar gheall ar fhorálacha Bhuiséad 2017, tugann Bord Bainistíochta Scoil Chuimsitheach na Páirce Nua cuireadh d’iarrthóirí cuícháilithe cur isteach ar an bpost mar Phríomhoide Tánaisteach sa bhreis. Is scoil chuimsitheach chomhoideachais í an scoil seo agus bhí 848 daltaí ag freastal uirthi ar an 30ú Meán Fómhair 2016.

Rachaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi i mbun dualgais ar an 1ú Meán Fómhair 2017.
Le bheith incháilithe do cheapachán sa phost seo, ní mór d’iarrthóirí na riachtanais seo a leanas a shásamh:

  • Cáilíocht aitheanta múinteoireachta iar-bhunoideachais
  • Taithí shásúil cúig bliana ar a laghad de mhúinteoireacht lánaimseartha
  • Clarú de réir Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001

Is féidir foirmeacha iarratais agus sonraí an phoist a fháil trí iarratas scríofa a chur chuig: Rúnaí an Bhoird Bhainistíochta, Scoil Chuimsitheach na Páirce Nua, An Charraig Dhubh, Co. Átha Cliath, nó is féidir foirmeacha iarratais a fháil ó https://www.newparkschool.ie nó trí ríomhphost a sheoladh chuig office@newparkschool.ie.

Ní mór d’iarrthóirí 5 chóip den iarratas i gcruachóip amháin a chur ar aghaigh roimh 4:00 i.n. Déardaoin 30ú Márta 2017.

Tharlódh go ndéanfaí gearrliostú ar iarrthóirí.
Dícháileofar iarrthóir ar bith a dhéanfar canbhasáil ar a s(h)on.
Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

Tionólfar agallaimh ar an seachtain ag tosú ar an 2ú Bealtaine 2017.